Chính sách

Chính sách bán hàng


Chúng tôi tư vấn, bán và thi công trực tiếp cho khách hàng. Trường hợp bán cho các đơn vị thi công, chúng tôi sẽ có những chính sách ràng buộc cụ thể về chất lượng.